szumi łono

puchnie mina
od wyrazu sugestii

nieskalanej duszy

na siebie bierzesz wszystko

płytkie obrazy

cudowna woń

rzadkiej sympati serca
nie czułej na rozkazy
płoniesz
tutaj
schniesz na twarzy
jaki znak twój jaki?